Základním cílem projektu je podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. Projekt svými hlavními výstupy - certifikovanou metodikou a souborem specializovaných map – jednak představuje, jak fungují mechanismy mezigeneračního dialogu a kulturního přenosu v rámci lokálních a regionálních kulturních akcí a iniciativ. Tím napomáhá odkrýt možnosti a kompetence lokální veřejné správy, jež je potřeba posilovat, aby tyto dialogové mechanismy dobře fungovaly. Zároveň poskytuje komplexní praktické postupy a návody, jak proces mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů podporovat a jak vytvářet prostor pro jejich realizaci ve veřejném prostoru obcí a regionů.

 

Certifikovaná metodika

Metodika slouží k podpoře kulturní participace seniorů a mezigeneračního dialogu prostřednictvím kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. Rozdělena je na tři základní, relativně samostatné části:

  1. obecná teoretická a sociodemografická východiska
  2. analýza českého prostředí z hlediska kulturní participace seniorů, mezigeneračního dialogu a potenciálu a rizik v oblasti kultury
  3. návrhy konkrétních doporučení, včetně příkladů dobré praxe

Kompletní certifikovanou metodiku si můžete stáhnout jako pdf.

stáhnout

Metodika je určena v prvé řadě představitelům místní (popř. krajské) samosprávy, včetně jejich zaměstnanců či zaměstnanců jí zřizovaných organizací, kteří mají ve své gesci oblast kultury nebo seniorů. Sloužit může též představitelům státní správy, zaměstnancům odborů Ministerstva kultury ČR, případně dalším rezortům a jejich odborným a poradním týmům, a to zejm. její teoretická a analytická část. Metodiku však mohou využít i zástupci neziskových organizací a další občané, kteří svou činností přispívají ke zvyšování kvality života (nejen) seniorů a k rozšíření nabídky kulturního vyžití v daném místě.

Specializované mapy

Soubor specializovaných map je jedním z podkladů pro tvorbu certifikované metodiky. Současně je samostatným analytickým výsledkem projektu, který by měl sloužit tvůrcům regionálních a celostátních politik při podpoře kulturní participace seniorů a mezigeneračního dialogu. Soubor map umožňuje lépe identifikovat skutečně existující problémy a potřeby v území a přesněji zacílit jednotlivé politiky a nástroje na podporu kulturního života, mezigeneračního dialogu a integrace seniorů do společnosti.

Celou publikaci se specializovanými mapami lze otevřít přímo zde nebo stáhnout jako pdf. Níže je zároveň možnost přejít přímo na jednotlivé specializované mapy.

otevřít publikacistáhnout

Specializované mapy poprvé graficky s územní identifikací znázorňují rozmístění sledovaných kulturních zařízení a na základě datové základny uvádějí intenzitu využití a potenciál území pro potřeby mezigeneračního transferu v Česku. Mapové vyjádření kulturního potenciálu a rizik umožní veřejné správě lépe zohlednit potřeby jednotlivých regionů při formování nástrojů na podporu kulturní participace seniorů a mezigenerační výměny v konkrétních aktivitách. Uvedené mapové výstupy jsou zpracovány v prostředí ArcGIS. Obsahují unikátní a dosud nepublikovaný obsah, který byl vytvořen týmem výzkumníků v rámci řešení projektu.

Specializované mapy

Výzkumný tým

NIPOS

Mgr. Robert Bargel

vedoucí projektu a týmu NIPOS, specializace na téma lokální kultury, realizace kvalitativního výzkumu samosprávy, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Hana Bednářová

konzultantka v oboru sociální geografie, analytické práce zejm. při tvorbě specializovaných map, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Lucie Černá

specializace na metodologii výzkumu, realizace kvalitativního výzkumu samosprávy, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

specializace na téma veřejných kulturních služeb a dobrovolnictví v kultuře, realizace kvalitativního výzkumu samosprávy, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

specializace na neprofesionální umění, realizace kvalitativního výzkumu samosprávy, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Jiří Lössl

konzultant v oblasti neprofesionálního umění, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

konzultant v oboru sociální geografie a zpracovatel specializovaných map, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

PhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

specializace na statistiku v oblasti veřejných kulturních služeb, příprava statistických dat pro tvorbu specializovaných map, spolupráce na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Andrea Zborníková

specializace na téma veřejných kulturních služeb, spolupráce na tvorbě certifikované metodiky

FF UK

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

vedoucí týmu FF UK; specializace – age management, sociálně-psychologické aspekty mezigeneračního sdílení a učení; spolupráce na kvantitativním a kvalitativním výzkumu, na tvorbě hlavních výsledků projektu

Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

specializace – psychologické aspekty, metodologie; spolupráce na kvantitativním a kvalitativním výzkumu, na tvorbě hlavních výsledků projektu

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

specializace – sociologické aspekty, metodologie; spolupráce na kvantitativním výzkumu

Doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

specializace – andragogika, mezigenerační transfer; spolupráce na kvantitativním a kvalitativním výzkumu, na tvorbě hlavních výsledků projektu

Mgr. Eva Richter, Ph.D.

specializace – sociologické aspekty, metodologie; spolupráce na kvantitativním a kvalitativním výzkumu, na tvorbě hlavních výsledků projektu

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

specializace – andragogika, mezigenerační transfer; spolupráce na kvantitativním a kvalitativním výzkumu, na tvorbě hlavních výsledků projektu

Workshop: Obce, kultura a mezigenerační dialog

Datum konání: 26. září 2019

Místo: Praha, Celetná 20 (FF UK, místnost 138)

Workshop k výzkumnému projektu představil průběžné výsledky výzkumu a aktuální stav bádání. Workshopu se zúčastnili zástupci samosprávy, neziskového sektoru a dále kulturní organizátoři.

Workshop

Konference: Obce, kultura a mezigenerační dialog II

Datum konání: 16. 12. 2020, 10.00

Místo: Online Zoom

Program konference
Úvod konferenceTeoretická východiska
Specialozované mapyStatisktika NIPOS
Kvalitativní výzkum a IGIAKvalitativní výzkum
Úvod k metodiceZávěry
Příklad dobré praxe Prachatice